Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

  1. Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes  novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpa 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002, adrese: Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, metināšanas telpas: Nr.1 (88.3 m2), Nr.2 (7 m2) un Nr.3 (7.5 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

Lūznavas pagasta iedzīvotāju kopsapulce

2019.gada 3.aprīlī plkst.15.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.

Sapulces laikā:

  • Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2018.gadā.
  • Iepazīstināšana ar 2019.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
  • Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Sociālais pakalpojuma punkts

logo 1logo

Tuvojas noslēgumam sociālā punkta izveides projekts Pils ielā 6 Lūznavā

Ikvienas pašvaldība uzdevums ir sekmēt  iedzīvotāju pašaprūpes un neatkarīgas dzīves iespējas un spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Divus gadus atpakaļ Lūznavas pagasta pārvalde sāka realizēt projektu “Sociālo pakalpojumu punkts” Lūznavā, kurā tika paredzēts iekārtot telpas, kurās tiks nodrošināti pakalpojumi Lūznavas pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem, vientuļajiem pensionāriem, ģimenē ar bērniem, kopskaitā vairāk kā 200 cilvēkiem, kā arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un bezdarbniekiem personīgās higiēnas un sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanā. Lūznavas pagastā pirts nav jau no 2000 gada, nebija arī veļas mazgātavas. Projekta ietvaros tiek  izveidota koplietošanai izmantojamā dušas telpa ar WC, kur iekļūšana ar pavadošo personālu būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem; veļas mazgāšanas telpa un aktivitāšu (arī uzgaidāmā) telpa dažādu citu sociāla rakstura aktivitāšu organizēšanai. Projekts vērsts uz sociāli mazaizsargāto (maznodrošināto, trūcīgo) iedzīvotāju atbalstīšanu, mazinot cilvēku atstumtību dēļ pakalpojuma nepieejamības savā dzīves vietā. Lūznavas pagasta iedzīvotājiem būs dota iespēja saņemt pakalpojumus tuvāk dzīves vietai. Projektā plānotie sociālie pakalpojumi uzlabos pagasta trūcīgo iedzīvotāju sanitāri higiēniskos apstākļus un veselības stāvokli. Sociālajam dienestam būs iespēja pozitīvi ietekmēt klientu dzīves kvalitāti (pamatvajadzību apmierināšana). Projekts sniegs nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo tas ir vērsts uz mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšanu.

Projekts Nr.  17-01-AL15-A019.2203-000001, tiek īstenots ES ELFA programmas ietvaros.

Sagatavoja I.Žirgule

Lūznavas projektu vadītāja