Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lūznavas pagastā notika Iedzīvotāju kopsapulce

IMG 60492017.gada 18.aprīlī Lūznavas pagasta zālē notika ikgadējā pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Sapulces laikā pārvaldes vadītāja p.i. E.Blinovs informēja visu klātesošus par pagasta pārvaldes darbu 2016.gadā, plāniem uz 2017.gadu un prezentēja nākotnes plānus. Ikviens varēja uzdot sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem abildes. Kopsapucē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs M.Švarcs, priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale, "Maltas Dzksu" valdes priekšsēdētājs J.Kravalis un Lūznavas pagasta darbinieki.

Prezentācija ir pieejama šeit.

Deju kolektīvs “Lūznava” gatavojas Dziesmu un deju svētkiem

Deju kolektivs LuznavaLūznavas senioru tautas deju kolektīvs ļoti intensīvi strādāja pie XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves. Deju kolektīvam tas bija liels izaicinājums - ļoti īsa laika periodā (trīs mēnešos) apgūt F grupas dejas: “Aud, māmiņa, villainīti” un “Ienes Māras baznīcā”, tāpēc tika mēģināts divas reizes nedēļā pa 3 stundām.
Telpu šaurības dēļ deju kolektīvs mēģinājumiem izmantoja Ozolaines TN zāli, MBJC zāli un Silmalas KN skatuvi, par ko sirsnīgi pateicas šo telpu saimniecēm: Santai Ostašai, Vijai Daņilovai un Natālijai Stafeckai.
Gatavojoties skatei, ar Lūznavas pagasta pārvaldes atbalstu deju kolektīvs iegādājās plecu lakatus, linu lakatus un deju kurpes.
8.aprīlī Rēzeknes KN notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skate, kurā piedalījās Latgalē vislielākais dejotgribētāju skaits- 22 deju kolektīvi.

Bērnudārzā aizritēja dārgumu meklēšanas pasākums

IMG 33212017.gada 4.aprīlī Lūznavas Pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" bērni piedalījās dārgumu meklēšanas pasākumā. Skolotājas jau iepriekš bija sagatavojušas kartes, kur sekojot norādēm, izpildot dažādus nosacījumus, bērni galu galā atrada dārgumu lādi, kurā kā izrādās, bija paslēpti saldumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGI, PAŠVALDĪBAS ZEMJU NOMNIEKIEM ! (kā nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus Meža)

IMG 5340Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses.
Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības ­ ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās, lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.