Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

  1. Nomas objekti:

1.1. nekustamā īpašuma “c.Lūznava” būves ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas: Nr.4 (101,3 m2), Nr.2 (10,1 m2), Nr.3 (3,5 m2), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.

  1. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,7744 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  2. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 114,90 m2.
  3. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.
  4. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta – līdz 2023. gada 9. jūnijam, plkst.11.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā personīgi, iepriekš vienojoties pa tālruni 64607421, vai nosūtot pa pastu (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs) pieteikumu (nolikuma 1. pielikums).
  5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
  6. Izsoles vieta un datums – Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde” ēkā (1.stāvs) 2023.gada 13.jūnijā plkst.14.30.
  7. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607421.
  8. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .
  9. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos G.Pučka, tālr.20221846, e-pasts: info@luznava.lv.

Izsoles noteikumi