Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par zemes reformas pabeigšanai neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0088 daļas Lūznavas pagastā nomas tiesību izsoli

Tiek izsolīts neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0088 Lūznavas pagastā nomas tiesības.

Iznomājamā platība / ha - 2,4

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lvwww.luznava.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvaldē" struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā),pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2022.gada 5.jūlijā plkst.10.00, Maltas pagasta pārvaldes telpās, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads.

Izsoles noteikumi