Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts telpu nomas izsoli sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts – ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pagrabtelpas, kopplatībā – 66,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 001, adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 2,62 EUR/m2 (divi euro, 62 centi).
3. Izsoles objekts sastāv no telpām ar kopējo platību 66,9 m2. Nomas termiņš – 5 (pieci) gadi;
4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2017.gada 25.septembrī, plkst. 1000, Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6,  Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4627,
5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.
6 .Izsoles vieta un datums – Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā 2017.gada 25.septembrī, plkst. 1100.
7.Izsoles solis EUR 0,10/m2( nulle euro, 10 centi).
8.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznava muiža, Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 22.septembrim, iepriekš vienojoties pa tālruni: Mob.telef.: 29390701.
9.Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Lūznavas pagasta pārvaldē, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Lūznavas pagasta mājaslapā http://www.luznava.lv
10.Kontaktpersona: Komisijas locekle Iveta Balčūne, tālr.29390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv